Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΕΙΣΟΔΟΣ – ΈΞΟΔΟΣ)

Ορθογώνιο συρμάτινο πλαίσιο (ΔΕΖΗ), αντίστασης R και διαστάσεων α και 2α, κινείται με σταθερή ταχύτητα u. To πλαίσιο τη χρονική στιγμή t = 0 εισέρχεται σε Ομογενές Μαγνητικό Πεδίο έντασης Β και πλάτους d=5α, με το επίπεδο του κάθετο στις δυναμικές γραμμές, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Ι. Να υπολογιστούν τα εξής:
α. η μαγνητική ροή φ που διέρχεται από το πλαίσιο
β. η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
γ. η ένταση του επαγωγικού ρεύματος
δ. η τάση VΖΗ
ε. η δύναμη Laplace που ασκείται στο πλαίσιο
στ. η εξωτερική δύναμη που ασκείται στο πλαίσιο
ζ. το ρυθμό ηλεκτρικής ενέργειας που εμφανίζεται στο πλαίσιο (θερμότητα Joule)
η. η ισχύς της εξωτερικής δύναμης (ρυθμός της προσφερόμενης ενέργειας)
θ. το συνολικό φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του πλαισίου (κατά απόλυτη τιμή)
II. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των παραπάνω μεγεθών


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου