Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Διαγώνισμα στο Ηλεκτρικό ρεύμα 2019

 

Στο διπλανό κύκλωμα οι αντιστάσεις των αντιστατών είναι: R1 = 10 Ω , R2 = 6 Ω , R3 = 6 Ω , R4 = 3 Ω και η πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη E, έχει εσωτερική αντίσταση r. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αντίσταση. Αρχικά ο διακόπτης είναι ανοικτός. Να υπολογίσετε: 
Γ1. Το λόγο των ισχύων P3/P4 που δαπανούν οι αντιστάτες R3 και R4 αντίστοιχα.
Γ2. Την ΗΕΔ της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση r.
 Γ3. Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων Ι και Ι3, Ι4 που διαρρέουν τους αντιστάτες R3 και R4 αντίστοιχα.  
Γ4. Το ποσοστό μεταβολής της ισχύος που δαπανά ο αντιστάτης R2, αν κλείσουμε τον διακόπτη δ.

Η συνέχεια εδώ.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Η γεννήτρια και η ισχύς της σε διάφορες περιπτώσεις

Για το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος δίνονται ότι η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=20V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω, ενώ οι αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1=8Ω και R2=4,8Ω.
i)  Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που  διαρρέει την πηγή, καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο η πηγή παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα.
ii)  Να βρεθεί η ισχύς της πηγής, όταν  συνδέσουμε τα σημεία Α και Β με ένα  σύρμα μηδενικής αντίστασης.
iii) Αφαιρούμε το παραπάνω σύρμα και συνδέουμε μεταξύ των σημείων Α και Β:
α) Ένα ιδανικό αμπερόμετρο,   β) ένα ιδανικό βολτόμετρο.
Να βρεθούν οι ενδείξεις των δύο οργάνων, καθώς και η πολική τάση της πηγής, σε κάθε περίπτωση.
ή