Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Αυτεπαγωγή σε μη ιδανικό πηνίο.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=40V, r=1Ω, R=3Ω, ενώ το μη ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,8 Η και αντίσταση R1=4Ω. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη δ.
Α)  Ποια είναι τελικά η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα;
Β)  Σε μια στιγμή t1 η ένταση του ρεύματος έχει τιμή i1=2 Α. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:
i)  Οι τάσεις Vπολ, VΑΒ και VΒΓ.
ii)  Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
iii) Να εξετασθεί η ορθότητα της πρότασης: «Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική της δύναμη μειωμένη κατά την πτώση τάσεως πάνω στην εσωτερική της αντίσταση». Να γίνει εφαρμογή στην πηγή και στο πηνίο του παραπάνω κυκλώματος.
iv) Να υπολογιστούν:
α) η ισχύς του ρεύματος στο πηνίο.
β) η ισχύς της ΗΕΔ από αυτεπαγωγή.
γ)  ο ρυθμός με τον οποίο η ηλεκτρική ισχύς μετατρέπεται σε θερμική στο πηνίο.
δ) ο ρυθμός με τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται στο πηνίο, με τη μορφή ενέργειας μαγνητικού πεδίου.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Μεταβολή Ορμής – Μήκος τροχιάς – Δύναμη Laplace


Οι οριζόντιοι μεταλλικοί αγωγοί χ’χ και ψ’ψ απέχουν L=1έχουν αμελητέα αντίσταση και πολύ μεγάλο μήκος. Οι αγωγοί ΑΓ και ΚΛ έχουν μάζα m1=m2=1Kg και αντίσταση R1=2Ω και R2=3Ω αντίστοιχα. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχει ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ, με τις δυναμικές γραμμές του κάθετες στο επίπεδο των αγωγών, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή (t=0) ο αγωγός ΚΛ εκτοξεύεται με ταχύτητα υο=5m/s, παράλληλη προς τους οδηγούς χ’χ και ψ’ψ, με φορά προς τον ΑΓ, ο οποίος αρχικά είναι ακίνητος. Η αρχική απόσταση των δύο αγωγών είναι d=15m.
Αν δεν υπάρχουν τριβές, να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσουν οι αγωγοί.

Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Μια "πλαστική κρούση" με....Η/Μ επαγωγή

Οι οριζόντιοι μεταλλικοί αγωγοί χ’χ και ψ’ψ απέχουν L=1έχουν αμελητέα αντίσταση και πολύ μεγάλο μήκος. Οι αγωγοί ΑΓ και ΚΛ έχουν μάζα m1=m2=1Kg και αντίσταση R1=2Ω και R2=3Ω αντίστοιχα. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχει ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ, με τις δυναμικές γραμμές του κάθετες στο επίπεδο των αγωγών, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Κάποια στιγμή (t=0) ο αγωγός ΚΛ εκτοξεύεται με ταχύτητα υο=5m/s, παράλληλη προς τους οδηγούς χ’χ και ψ’ψ, με φορά προς τον ΑΓ, ο οποίος αρχικά είναι ακίνητος. Η αρχική απόσταση των δύο αγωγών είναι ικανά μεγάλη, ώστε να αποκατασταθεί η μόνιμη κατάσταση στο κύκλωμα.
Αν δεν υπάρχουν τριβές:
Α) Να αποδείξετε ότι οι δύο αγωγοί αποκτούν κοινή οριακή ταχύτητα και να υπολογίσετε το μέτρο της
Β) Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που εκλύεται σε κάθε αγωγό, από τη στιγμή t=0 και μέχρι τη στιγμή που οι αγωγοί πλησιάζουν στην ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση
Γ) Να υπολογίσετε το ρυθμό έκλυσης θερμότητας σε κάθε αγωγό, καθώς και το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας κάθε αγωγού, τη στιγμή που ο ΑΓ έχει ταχύτητα υ2=3υορ/4 . Να επιβεβαιώσετε την ισχύ της Αρχής Διατήρησης της Ενέργειας στο κύκλωμα την ίδια στιγμή.

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και τάσεις.

Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος όπου Ε=50V, r=2Ω, R=2Ω, R1=7Ω, L=0,6 Η. Σε μια στιγμή t0=0 φέρνουμε το μεταγωγό (διακόπτης δύο θέσεων) στη θέση Κ, οπότε το κύκλωμα αρχίζει να διαρρέεται από ρεύμα η ένταση του οποίου φτάνει σε σταθερή τιμή Ι=10 Α.
i)    Πόση είναι η μέγιστη ΗΕΔ από αυτεπαγωγή (κατ’ απόλυτο τιμή) που αναπτύσσεται στο πηνίο;
ii)  Κάποια στιγμή t1 το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης i1=4 Α. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:
α)  Η ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο και ο ρυθμός αύξησης της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
β)  Η τάση ΒΓ, η ισχύς του πηνίου και ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται η ενέργεια του πηνίου.
iii)  Αφού σταθεροποιηθεί το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο, κάποια στιγμή t2 φέρνουμε ακαριαία  το μεταγωγό στη θέση Λ, χωρίς να ξεσπάσει σπινθήρας.
α)  Πόση είναι η μέγιστη ΗΕΔ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο, μετά τη στιγμή t2;
β)  Για τη στιγμή που το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα έντασης i2=4 Α, να βρεθούν η τάση στα άκρα του πηνίου και ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου του πηνίου.
Αλλά και σε Word:
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Αυτεπαγωγή και ενέργειες.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=40V, r=1Ω, R=3Ω, το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=0,8Η ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.
Κάποια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα αρχίζει να διαρρέεται από ρεύμα. Για τη στιγμή που η ένδειξη του (ιδανικού) αμπερομέτρου είναι ίση με i1=6 Α, να βρεθούν:
i)   Οι τάσεις VΑΓ, VΑΒ, VΒΓ και η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή του πηνίου.
ii)  Η ισχύς της πηγής, η ισχύς της ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και η θερμική ισχύς που εμφανίζεται στο κύκλωμα.
iii) Η ενέργεια του πηνίου και ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας αυτής.
Αλλά κα σε Word

Αμοιβαία επαγωγή.

Γύρω από μια ράβδο σιδήρου έχουμε τυλίξει δύο πηνία, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα.
i)  Σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον του πηνίου Π.
ii) Σε μια στιγμή μετακινούμε το δρομέα δ προς τα κάτω, τότε στη διάρκεια της μετατόπισης:
α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή Ε αυξάνεται.
β)Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου Π μειώνεται.
γ)  Το αμπερόμετρο διαρρέεται  από ρεύμα με φορά προς τα αριστερά
Είναι σωστές ή λανθασμένες οι παραπάνω προτάσεις; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
iii) Αν τη στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το Π πηνίο είναι -2Α/s, αναπτύσσεται ΗΕΔ στο πηνίο Δ ίση με Ε2= 0,3V, να βρεθεί ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής των  δύο πηνίων.
Αλλά και σε Word.


Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Ένα πρόβλημα στη δύναμη Laplace

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος έχει μήκος L=1m, μάζα m=0,45 Kg  και αντίσταση      R1= 3Ω . Ο ΚΛ μπορεί να ολισθαίνει , χωρίς τριβές πάνω στους δύο κατακόρυφους μονωτικούς  στύλους , όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο ΚΛ είναι πάντα οριζόντιος και βρίσκεται σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης B=1 T , του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες σε αυτόν. Ο αγωγός συνδέεται παράλληλα με κλάδο που περιλαμβάνει διακόπτη δ , αρχικά ανοικτό, και αντιστάτη με R2 =6Ω. Η παράλληλη αυτή συνδεσμολογία συνδέεται με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E και εσωτερικής αντίστασης r=1 Ω . H αντίσταση όλων των υπόλοιπων καλωδίων σύνδεσης θεωρείται αμελητέα.   
Η συνέχεια εδώ