Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Τρεις μεταβολές αερίων.


Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται 2g Ηe στην κατάσταση Α, με πίεση pΑ=10 atm και όγκο 4,1L. Το αέριο διαγράφει την κυκλική μεταβολή που φαίνεται στο σχήμα, όπου η μεταβολή ΓΑ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία.
i)  Να βρείτε την θερμοκρασία στην κατάσταση Α.
ii)  Αν η θερμοκρασία στην κατάσταση Β είναι ΤΒ=3000Κ, να βρείτε τον όγκο και την πίεση στην κατάσταση Γ.
iii) Να παραστήσετε την μεταβολή σε διάγραμμα:
........ α) p-Τ ...........
                 β) V-Τ.
Δίνονται και R= 0,082 atm·L/mol.K...... ΜΗe=4.10-3 kg/ mol.
.Απάντηση:

ή
Τρεις μεταβολές αερίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου