Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

2ος Θερμοδυναμικός Νόμος και Θερμική μηχανή.

Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α με πίεση pΑ=6.10Ν/m2και όγκο VΑ=2L και εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου η μεταβολή ΓΑ είναι ισόθερμη. 
Αν κατά την μεταβολή ΑΒ απορροφά θερμότητα Q=3000J, ζητούνται:
  1. Ο όγκος στην κατάσταση Β.
  2. Η θερμότητα που απορροφά ή αποβάλλει το αέριο κατά την μεταβολή ΒΓ.
  3. Η θερμότητα Qc την οποία αποβάλλει συνολικά το αέριο στη διάρκεια του κύκλου.
  4. Η απόδοση του κύκλου.
Δίνεται Cv= 3R/2 και ;n2»0,7.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου