Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ωριαίο διαγώνισμα στο Ηλεκτρικό πεδίο. Φυσικής Γεν. Παιδείας

1) Ένα αρνητικό φορτίο q1 αφήνεται  στο σημείο Α του σχήματος, σε απόσταση r από ένα άλλο ακλόνητο σημειακό φορτίο Q, το οποίο βρίσκεται στο σημείο Ο. Το q1 και μετά από λίγο φτάνει στο μέσον Μ του ΟΑ.

i)   Ποιο είναι το πρόσημο του φορτίου Q; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii)  Να σχεδιάστε πάνω στο σχήμα την δύναμη που δέχεται το φορτίο q1 στο σημείο Α. Το μέτρο της δίνεται από την εξίσωση:
F=……..
iii)  Σχεδιάστε επίσης το διάνυσμα της έντασης του πεδίου που δημιουργεί το φορτίο Q στο σημείο Α. Το μέτρο της έντασης υπολογίζεται από την εξίσωση:
Ε=…………
iv)  Αν η δύναμη που ασκείται στο φορτίο q1 στο σημείο Α έχει μέτρο 4Ν, τότε φτάνοντας στο Μ, θα δέχεται δύναμη μέτρου:
α)             β)             γ)             δ)  16Ν
2) Στο σχήμα βλέπετε ένα σωματίδιο Σ που είναι θετικά φορτισμένο, το οποίο μετακινείται από τη θέση Γ στη θέση Δ, του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ δύο παραλλήλων πλακών Α και Β. Αν δεν υπάρχει βαρύτητα να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις.

i)   Η πλάκα Α φέρει αρνητικό φορτίο.
ii)  Για τα δυναμικά στα σημεία Γ και Δ ισχύει VΓ=VΔ.
iii)  Το σωματίδιο Σ δέχεται μεγαλύτερη δύναμη στο Δ παρά στο Γ.
iv)  Κατά την κίνηση του σωματιδίου, η δυναμική του ενέργεια μειώνεται.
Δείτε και κατεβάστε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου