Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Κίνηση αγωγού με σταθερή ταχύτητα σε Ο.Μ.Π.

Ο α­γω­γός ΑΓ έ­χει μή­κος 1m και α­ντί­στα­ση 1Ω και κι­νεί­ται ό­πως στο σχή­μα.
Αν R=3Ω, Β=2Τ και υ­πό την ε­πί­δρα­ση της στα­θε­ρής δύ­να­μης F, ο α­γω­γός έ­χει στα­θε­ρή τα­χύ­τη­τα 4m/s, να υ­πο­λο­γι­στούν:    
i)   Η ΗΕΔ που αναπτύσσεται στον αγωγό ΑΓ.
ii)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
iii) Η τάση στα άκρα του αγωγού ΑΓ.
iv) Το μέτρο της δύναμης Laplace.
v)   Το μέτρο της δύναμης F.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου