Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα.

Στο σχή­μα ο α­γω­γός ΑΓ έ­χει μά­ζα 20kg, και μή­κος 1m και ε­κτο­ξεύ­ε­ται για t=0 ορι­ζό­ντια  με αρ­χι­κή τα­χύ­τη­τα υ0 =10m/s όπως στο σχήμα και  κι­νεί­ται χω­ρίς τρι­βές. 
Αν R=2Ω  και Β=2Τ να βρε­θούν:    
i)   Η αρχική έ­ντα­ση του ρεύ­μα­τος που διαρρέει το κύ­κλω­μα.
ii)  Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση του αγωγού;
iii) Μετά από λίγο, τη στιγμή t1 ο αγωγός έχει ταχύτητα 4m/s.
α) Ποια η ηλεκτρική ισχύς την στιγμή αυτή;
β)  Με ποιο ρυθμό μειώνεται η κινητική ενέργεια του αγωγού την στιγμή t1;
γ) Πόση θερμότητα έχει παραχθεί στον αντιστάτη R από t=0 έως t1;
iv) Πόση συνολικά θερμότητα παράγεται πάνω στον αντιστάτη R;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου