Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Από κατακόρυφη σε οριζόντια βολή

Το σημειακό αντικείμενο του σχήματος έχει μάζα m = 0,5kg και εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω από το σημείο Κ. Αφού ανέλθει κατά h = 2m, εισέρχεται εφαπτομενικά στο λείο ακλόνητο τεταρτοκύ­κλιο κέντρου Ο και ακτίνας R = 1m και ολισθαίνει από το Α ως το Β. Αφού εγκαταλείψει το τεταρτοκύκλιο στο σημείο Β, με οριζόντια ταχύτητα υΒ περνάει από το σημείο Γ, που βρίσκεται στο ίδιο οριζό­ντιο επίπεδο με τα σημεία Ο και Α, όπου ΟΓ = d = 3m.
α) Ποια είναι η ταχύτητα υΒ  του σώματος στο Β;
β) Με ποια ταχύτητα υ0 εκτοξεύτηκε και ποια είναι η ταχύτητα υΑ όταν περνάει από το Α;
γ) Ποια είναι η μεταβολή της ορμής του κατά την κίνηση στο τεταρτοκύκλιο;
δ) Βρείτε την κάθετη αντίδραση που ασκεί το τεταρτοκύκλιο στο σώμα όταν διέρχε­ται από τα σημεία Α και Β.
ε) Ποια είναι η ελάχιστη δυνατή τιμή της απόστασης ΟΓ = d, ώστε το αντικείμενο να ολισθαίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια του τεταρτοκύκλιου;

Δίνεται g = 10m/s2.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ(pdf)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ(word)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου