Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Ισόθερμη και αδιαβατική μεταβολή.

Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο σε κατάσταση Α με πίεση p1=32∙105Ν/m2.
i)   Απορροφώντας θερμότητα Q1=19.200ℓn2 J ισόθερμα, το αέριο έρχεται σε κατάσταση Β με πίεση p2=4∙105Ν/m2. Να βρεθεί ο όγκος στην κατάσταση Α.
ii)  Το ίδιο αέριο έρχεται από την κατάσταση Α σε κατάσταση Γ, σε πίεση p3=1∙105Ν/m2 αδιαβατικά. Αν για το αέριο αυτό γ=5/3, ζητούνται:
α)  Να βρεθεί ο όγκος VΓ.
β)  Το έργο κατά την αδιαβατική εκτόνωση.
γ)   Να παρασταθούν στους ίδιους άξονες p-V οι μεταβολές ΑΒ και ΑΓ.
δ)  Αν το αέριο μετέβαινε από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ αντιστρεπτά, ακολουθώντας τον «συντομότερο δρόμο», πόση θερμότητα θα αντάλλασσε το αέριο με το περιβάλλον του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου